Amaç ve Kapsam

 

Tema: [Gerçek mi?] “Gerçein iaretler araclyla yaplandrlmas”

 

“Su birikintisindeki insann gerçek, senin ise onun yansmas olduunu hiç düündün mü?”

Bill Watterson, Calvin and Hobbes

 

Sözlük “gerçek”lii, “gerçek oluun nitelii ya da fiili varolua sahip olma” olarak tanmlamakta, “nesnel varolua sahip olma” ve “gerçeklik alannda bir yerde bulunma” olarak betimlemektedir.

 

Her ne kadar gerçeklik kavram Plato ve Aristo’dan beri sorgulanyorsa da, patlayan yeni medya teknolojileri, malzemesiz objeler ve bilgi üretiminin artt, kaynaksz bilgi tarafndan örülmü bir dünyann deneyimlendii, tüketim ile kapitalizmin yükseldii ar gelimi post-modern toplumlaryla 21. Yüzyl, gerçeklik kavramnn derin bir sorgulamasn hak etmektedir.

 

“Gerçeklik imgesini”, sahici olan varolutan daha gerçek görünen televizyon ya da film araclyla ediniyoruz. Dünya nüfusunun büyük bir parçasnda hayatn sürekli ve ezamanl eriilebilir denetim d bir medya tarafndan belirlenmekte olmas, gündelik hayatn gerçeklik algsnda kayda deer bir etkiye sahiptir.

 

Televizyondaki karakterler, etten kemikten olanlardan daha canl görünüyor, video oyunlarndaki ya da dizilerdeki karakterleri kendi ailemiz ya da arkadalarmza göre daha yakndan tanyoruz. Bina imgelerinin, ina edilenlerle hiçbir ilikisi yok.  Bilgisayar destekli benzeim ortamlar hayali dünyalar kadar gerçek dünyada fiziksel bulunuu da temsil ediyorlar. Tablolar sanal müzelerde, savalar oturma odalarmzdan izlemekteyiz.

 

imdilerde aratrmaclar ve mühendisler birtakm grafikleri televizyon ya da bilgisayar ekranndan söküp çkarmakta ve onlar gerçek dünyann ortamlar ile bütünletirmektedirler. Gördüklerimizin, duyduklarmzn ve hissettiklerimizin arttrlmas yoluyla, gerçek olanla bilgisayar tarafndan üretilmi olann arasndaki snr bulanklatran bu  yeni teknolojiye “iirilmi gerçeklik” ad verilmektedir.

 

Tüm bu teknolojiler, gerçek ile hayal arasndaki snr krmakta, gerçek deilken “gerçek” i gibi durmaktadr. nsan deneyimleri ile derin ilikili bir disiplin olarak göstergebilim, 21.yüzyln gerçekliini tartmak için bu konferansta kuramclar, akademisyenleri, sanatçlar, aratrmaclar ve örencileri biraraya getirmeyi amaçlamaktadr.

 

Göstergebilim toplantlar disiplinleraras bir ortam kurgulamakta ve farkl disiplinlerin ayn tema altndaki üretimlerini tartma olana salamaktadr. Sanal ortam ve teknolojik girdilerle gerçein 21. yüzyl banda yeniden tanmlanmas gerei, [Sahici mi?] “Gerçein iaretler araclyla yaplandrlmas” temasn konferansn odana yerletirmitir. Göstergebilim çalmalar, yeryüzünün anlamlandrlmas üzerine odaklanr. Bu anlamlandrma çabalar, toplumumuzda bugün yaananlar göz önünde bulundurulduunda gerçein belirlenmesinde toplumu yönlendirici ve gelitirici olmas nedeniyle deerlidir.

 

Konferans teorik tartmalarla birlikte, görsel performanslar, çaltaylar ve poster sunumlar da içermektedir.

 

Seçilen makaleler Semiotica’da yaynlanacaktr. Konferansa kabul edilen tüm makaleler hakem gözetiminden geçtikten sonra saysal ortamda yaynlanacak ve konferansta sunulan makalelerden yaplacak bir seçki de baslacaktr.  Seçilen makaleler, hakem gözetiminden geçtikten sonra TODJAC indexli bir yaynda baslacaktr.

Dier indexli yayn olaslklar ileride duyurulucaktr.

 

Snrlayc olmamakla birlikte konferans altbalklar öyle sralanabilir:

 


-  Gerçek nedir?

-   Ben gerçek miyim?

-   Paralel Gerçeklikler

-   Ezamanl Gerçeklikler

-  Yaplandrlm Gerçeklikler

-   Gerçekliin Anlam

-    Kurgusal Gerçeklikler

-   Görsel Gerçeklikler

-   Metinsel Gerçeklikler

-   Gerçeklik & Görünüm

-   Benzetmeli Gerçeklikler

-   Parçacl Gerçeklikler

-   Sanal Gerçeklikler

-   Arttrlm Gerçeklikler